Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθῆναι

Δι’ ἀλληλογραφίαν : οἰκία Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr website: http://www.fotgrammi.gr
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 820/22.10.2010

Ἀγαπητοί μας,
1. Εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς πλήρους ἠθικῆς σήψεως, ποὺ διερχόμεθα, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν τὶς τελευταῖες 6 δεκαετίες δοτοὶ ἰθύνοντες καὶ «ψευδοδοανοούμενοι, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, μὲ ἄμεσον ἀποτέλεσμα τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, νὰ μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νά «ἀνακρούσωμε καὶ πάλι τὴν πρύμνα», δηλαδὴ ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὶς ρίζες μας, ἐπαναλαμβάνοντες τό «στῶμεν καλῶς».
2. Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἀναρτίομεν τὰ ἐξώφυλλα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τοῦ τεύχους 37 καὶ τὰ ὅσα ἐγράφαμεν ἐκεῖ εἰς τὰς σελ. 60-103, διὰ νὰ τονώσωμε τὸ ἠθικὸν τοῦ καταπροδομένου ἀπὸ τοὺς πάντας πτωχοῦ ἀλλὰ ἐντίμου καὶ φιλοτίμου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
3. Ἰδίως τώρα, ὅπου ἐπιπλέουν, βασιλεύουν καὶ προβάλλονται ὡς πρότυπα οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς».
4. Ἐπιβάλλεται νὰ ἀντιπροβάλλωνται ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, πρᾶγμα ποὺ πράττουν κάθε ἔτος οἱ ὀργανώσεις μας:
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ
Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
καὶ Θεοῦ θέλοντος τὴν 12.1.2011 θὰ ἔχωμεν πάλι μία παρόμοια ἐκδήλωσιν εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν (ὥραν 18.00).
5. Πρέπει νὰ προασπιζώμεθα καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ἀναστήλωσιν ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς Φυλῆς μας, ποὺ εἶναι Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσωμε τοὺς ἀδιάρηκτους κρίκους τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ εἶναι τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόδοξον, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ τὰ ἁλώσουν καὶ νὰ μᾶς «πολτοποιήσουν».
6. Ἐὰν καὶ σεῖς ἐμφορεῖσθε ἀπὸ τὸ ἴδιο πνεῦμα, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναρτήσετε εἰς τὴν ἱστοσελίδα σας τὸ κείμενον μας ἤ τὸ διαδίδετε μὲ ὁποιοδήποτε μέσον δύνασθε.
Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ.
Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ἐκ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς


Περιοδικό «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ Ο Χ Ι ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙ «ΕΠΕΤΕΙΟΙ» ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΩΝ
1. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2. Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ-ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
3. ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΟΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΟΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. Η ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Β. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑ ΔΕΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΕΙΣ ΠΙΝΔΟΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
Δ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΛΑ ΟΥΡΑΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΑΣ
Ε. Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ
ΣΤ. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ 50 ΕΤΙΑΝ
Η. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΑΙΩΝΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ κ.λπ.
Θ. ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ι. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΜΑΣ
ΙΑ. ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ;
 
κατεβάστε το περιοδικό από εδώ:
http://www.paterikoslogos.com/avraam/To_diaxroniko_OXI_ton_Ellinon.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: