Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - π. Σάββα Αχιλλέως, Βιντεοσκοπημένη ομιλία

Ομιλία του Αρχιμανδρίτη  π. Σάββα Αχιλλέως για τα τσιπάκια και το σφράγισμα της Αποκάλυψης

Σε βίντεο (δεξί κλικ –αποθήκευση προορισμού …)

Σε mp3

Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Προσκύνημα στον Άθωνα - εκπομπές του BBC

Προσκύνημα στον Άθωνα
Μια παραγωγή της Ελληνικής υπηρεσίας του BBC και του ΣΚΑΪ 100,4
Παρουσίαση 5 εκπομπών την Μεγάλη Εβδομάδα για το Άγιον Όρος, τα Μοναστήρια, τους μοναχούς, τις εικόνες, τα κειμήλια και τους προσκυνητές


http://www.paterikoslogos.com/avraam/ODOIPORIKO_STO_AGION_OROS_BBC.rar

ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ! ΑΣ ΤΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ - ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ


Συλλογή δημοσιευμένων κειμένων στο διαδίκτυο
http://www.paterikoslogos.com/avraam/kontoglou.rar

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Περιήγηση στην Ιερά Σκήτη του Αγ. Ανδρέου – Άγιον Όρος

Εἰς τὴν περίοπτον τοποθεσίαν, ὃπου σήμερον ἀνυμψώνονται τὰ ἐπιβλητικὰ κτίρια τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, εὑρίσκομεν ἤδη ἀπὸ τὸν δέκατον μ.Χ. αἰῶνα νὰ μνημονεύεται (εἰς τὸ πρῶτον Τυπικὸν τοῦ Ὄρους, τοῦ 971) μία Μονὴ «τοῦ Ξύστρη» ἢ «Ξὲστου». Ὑπογραφαὶ τῶν κατὰ καιροὺς Ἡγουμένων τῆς Μονῆς μαρτυροῦν τὴν συνεχῆ λειτουργίαν της, μέχρι τὸν δέκατον πέμπτον αἰῶνα, ὅταν κατεστράφη ἀπὸ πειρατάς.

Τῷ 1614, ὅμως, ἤδη ὑπῆρχε εἰς τὴν θέσιν τοῦ παλαιοῦ Μονυδρίου Κελλίον πλέον τοῦ Ἁγίου Ἁντωνίου. Εἰς τοῦτο τὸ Κελλίον περὶ τὰ μέσα τοῦ δεκάτου ἐβδόμου αἰῶνος ὁ ἐκ Κρήτης παραιτηθεὶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθανάσιος Πατελλάρος. Ἀνεκαίνισε τὸ Κελλίον καὶ τὸν ἐν αὐτῷ Ναόν. Ὕστερον μετέβη ὁ Ἀθανάσιος εἰς τὴν σημερινὴν ῾Ρουμανίαν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν ᾽Ρωσσίαν. Ἐκεῖ, εἰς τὸ Χάρκοβον τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας ἐκοιμήθη, τῇ πέμπτῃ Ἀπριλίου τοῦ 1654, καὶ ἐκεῖ ἀκόμη φυλάσσεται, καθήμενον, τὸ ἄφθαρτον σκῆνός του.

Τῷ 1768, ἕνας ἄλλος παραιτηθεὶς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ Σεραφεὶμ, ὁ β.΄, κατεδάφισε τὸ Κελλίον καὶ ἔκτισε καινούριον, νῦν ἀφιερωμένον καὶ εἰς τὸν Μέγαν Ἀντώνιον καὶ εἰς τὸν Ἀπλόστολο Ἀνδρέαν. Ὁ Σεραφείμ, ὡς Πατριάρχης εἶχε καθιερώσει τὴν Μνήμην τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέου ὡς θρονικὴν ἐορτὴν τοῦ Πατριαρχεὶου, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸ Ὂρος, ἔκτισε Ναὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου, κατὰ μίμησιν (ἐν σμικρῷ!) τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ὁ ναὸς οὗτος καὶ τὰ ἐρείπια τοῦ Καλλίου παρατηροῦνται μέχρι σήμερον ἀπεναντίας τοῦ μεγάλου Καθολικοῦ.

Εἰς τὸ Κελλὶον τοῦτο ἦλθεν τῷ 1777, ὁ πρῴην Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς, καὶ ἐκάλεσεν ἐκ τῆς Μονῆς Διονυσίου τὸν νεόκουρον τότε Νάξιον Μοναχόν Νικόδημον. Εἶχαν γνωρισθῇ ἤδη εἰς τὴν νήσον Ὕδραν• νῦν δὲ παρέδωκε ὁ Ἅγιος Μακάριος εἰς τὸν Ὅσιον Νικόδημον πρὸς διόρθωσιν καὶ συμπλήρωσιν τὰ βιβλία, «Φιλοκαλίαν», «Εὐεργετινόν» καὶ «Περὶ Συνεχοῦς Μεταλήψεως». Ἔμειναν μαζὶ ἐδῶ περὶ τὰ δύο ἔτη γράφοντες καὶ ἐργαζόμενοι.

Τῷ 1841 παρέλαβον τὸ Κελλίον οἱ ῥῶσοι Μοναχοὶ Βησσαρίων καὶ Βαρσανούφιος, καὶ τῷ 1842 προστέθη εἰς τὴν συνοδείαν ὁ Ἱερομόναχος Θεοδώρητος. Τῷ δὲ 1849, μὲσιγίλλιον τοῦ τότε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀνθίμου Ϛ.΄, μετετράπη τὸ Κελλίον εἰς «Κοινοβιακὴν Σκήτην», μὲ πρῶτον Δικαῖον τὸν Ἱερομόναχον πλέον Βησσαρίωνα. Τῷ 1856 ἠνώθη ἡ Σκήτη με τὸ γειτονικὸν Κελλίον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, καὶ τῷ 1867 ἐθεμελιώθη ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ Κελλίου τούτου νέος εἰς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἔνθα ἐθησαυρίσθη τμῆμα τοῦ μετωπιαίου ᾽στοῦ τοῦ Ἁγίου. Τὸν μεγαλοπρεπέστατον τοῦτον ναὸν ἐνεκαινίασε τῷ 1900, ἐπὶ Δικαίου Ἰωσήφ, ἄλλος παραιτηθεὶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἰωακεὶμ Γ.΄.

Παρ᾽ὄλην τὴν ἐπιβλητικὴν, ὅμως, ἐξωτερικὴν λαμπρότητα τῆς νεοκτίστου Σκήτεως, ἡ ἔναρξις τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ ἠ ῾Ρωσσικὴ Ἐπανάστασις συντόμως ἔφεραν ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Μὲ τὰς στρατολογίας, τὴν μὴ δυνατότητα προσελεύσεως νέων δοκίμων ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴν πλέον Ἕνωσιν καὶ τοὺς ἀναποφεύκτους θανάτους τῶν γερόντων Μοναχῶν ἤρχισε ἡ ἀδελφότης νὰ σβήνῃ. Τῷ 1958 μία μεγάλη πυρκαϊὰ ἀπετέφρωσε τὴν δυτικὴν πτέρυγα τῆς Σκήτεως, καὶ τῷ 1971 ἐκοιμήθη ὁ τελευταῖος ἀδελφὸς τῆς παλαιᾶς συνοδείας, Μοναχὸς Σαμψών.

Τῷ 1992, μετὰ εἴκοσι χρόνια ἐγκαταλείψεως καὶ βαθμιαίας ἐρημώσεως, ἐγκατεστάθη καινούρια, ἑλληνόφωνος συνοδεία, καὶ τῷ 2001 προσετέθησαν ἀρκετοὶ νέοι Μοναχοί, μὲ Δικαῖον τὸν Προηγούμενον Ἐφραίμ.

Από την ιστοσελίδα της Ιεράς Σκήτης: http://www.skiti-agiou-andrea.com/

κατεβάστε το βίντεο για την Ιερά Σκήτη από εδώ: (δεξί κλικ -αποθήκευση προορισμού ως...)
http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Efraim_skiti_Ag.Andrea/periigisi_stin_skiti_tou_Agiou_Andrea.avi


βιντεοσκοπημένες και ηχητικές ομιλίες του γέροντα π. Εφραίμ
http://www.paterikoslogos.com/viewtopic.php?f=6&t=922&start=0&sid=d57db20ad0943c44757e20bcb794c92e
 

Καππαδοκία - Πόντος, οδοιπορικό

Ένα οδοιπορικό στον Πόντο
Σινώπη -Σαμψούντα -Κερασούντα - Μαύρη Θάλασσα -Τραπεζούντα
και στην Καππαδοκία
Από τον Άγιο Προκόπιο στην Καισάρεια

Παραγωγή της ΕΤ1 -1991

δεξί κλικ - αποθήκευση ως...
http://www.paterikoslogos.com/avraam/kappadokia-pontos.avi

 

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης - βίντεο

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες φωτισμένες μορφές της εκκλησίας. Ο βίος του δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, μέχρι τη δημοσίευσή του από μια άλλη σύγχρονη χαρισματική μορφή, τον Γέροντα Παΐσιο που ήταν πνευματικό του παιδί.
Ο Άγιος Αρσένιος έζησε στα δύσκολα χρόνια μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους στην Καππαδοκία. Είχε ιδιαίτερη μόρφωση για την εποχή, με αποτέλεσμα να τη χρησιμοποιήσει για να διδάξει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, σε μια εποχή που η Τουρκική αυλή εξεδίωκε απηνώς το ελληνικό στοιχείο. Χαρακτηριστική ήταν η συμβολή του στην μικρασιατική καταστροφή, οπού ως πνευματικός οδηγός οδήγησε τους ξεριζωμένους Έλληνες κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, στην ηπειρωτική Ελλάδα

Βιβλιογραφία για τον Άγιο Αρσένιο

Γέροντος Παΐσιου (Εζνεπίδη), «Ο Πατήρ Αρσένιος ο Καππαδόκης», εκδ. Ι. Ησυχαστηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», Σουρωτή, 1979.
Βασιλείου Σκιαδά, «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές», σελ. 30-36, ΑΘΗΝΑ 1996.
«Ο Γέροντας Παϊσιος», Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, εκδ. Ε΄, Κόνιτσα 1999.
«Περιοδικό Πεμπτουσία», τευχ. 1, Δεκέμβριος 1999.
Ευαγγέλου Π. Λέκκου, «Δώδεκα Άγιοι των καιρών μας», εκδ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1994.

Κατεβάστε το βίντεο (δεξί κλικ – αποθήκευση προορισμού ως …)
http://www.paterikoslogos.com/avraam/Agios_Arsenios/AGIOS_ARSENIOS.avi

 

Κυριακή 3 Απριλίου 2011

Η επικοινωνία με τα παιδιά μας, Κρουσταλλάκης Γεώργιος

Πρόσφατη βιντεοσκoπημένη ομιλία στη Σχολή Γονέων Κατερίνης με θέμα "Η επικοινωνία με τα παιδιά μας".
 Τι είναι η επικοινωνία και πως αυτή μπορεί να γίνει; Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με μια ερώτηση, με μια φράση, με ένα διάλογο, με τη ζωγραφική, τη μουσική κ.τ.λ. Όμως ουσιαστική επικοινωνία είναι η συνάντηση, η παιδαγωγική καθοδήγηση, η προσπάθεια θεραπείας ενός προβλήματος με τον άλλον, το συναλγείν και συμπονείν με τον άλλο.

Η επικοινωνία γίνεται σε αισθητηριακό επίπεδο, σε αντιληπτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προσδοκίας. Υπάρχει επίσης η ασυνείδητη επικοινωνία και η λεγόμενη πνευματική επικοινωνία (πνευματικότητα). Έτσι, όταν συναντηθούν δύο άνθρωποι, για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία πρέπει να υπάρξει μέσα τους η ψυχική και πνευματική συνάντηση. Δηλαδή η αλλοίωση και η ένωση των ψυχών τους.

Αλλά τι συμβαίνει στην εποχή μας; Επικοινωνούμε ή όχι; Οι εμπειρίες μας δείχνουν πως όχι. Οι καρδιές των ανθρώπων έχουν γίνει σήμερα σιδερένιες λόγω της προσκόλλησής τους στην ύλη, στην αλόγιστη, υπέρμετρη κατανάλωση. Οι άνθρωποι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για το πνεύμα και τις πανανθρώπινες αξίες αλλά για την ύλη, το χρήμα. Σήμερα ο παράδεισος για τον άνθρωπο είναι ένα απέραντο σούπερ Μάρκετ, η ολοένα μεγαλύτερη κατανάλωση. Αυτό όμως οδηγεί στην προσκόλληση του με την ύλη, που επιφέρει αργά αλλά σταθερά τον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου. Σήμερα υπάρχει μεγάλο υπαρξιακό κενό σ’ όλους μας. Κι αυτό το κενό προσπαθούμε να το καλύψουμε με μεθόδους, που μας οδηγούν μακριά από την πνευματικότητα.

Με τα παιδιά ως γονείς και ως δάσκαλοι επικοινωνούμε με το  παράδειγμα, με το βίωμα κι όχι μόνο με το λόγο. Πρέπει να επικοινωνούμε ως πρότυπα για τα παιδιά μας.

Αλήθεια γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία αντιδρούν δυναμικά θα έλεγα επιθετικά; Ποιος μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά τους και πως; Πως τα παιδιά αυτά θα συναντήσουν τον εσωτερικό πνευματικό τους κόσμο; Την ηρεμία και την ειρήνη; Φτάνουν τα προγράμματα των διαφόρων σχολείων; Η άποψή μου είναι πως όχι. Τα παιδιά χρειάζονται πέρα από τις γνώσεις την αγάπη τον πνευματικό λόγο, τον ίδιο το Χριστό. Η επικοινωνία, λοιπόν, είναι πρωτίστως πνευματικό έργο. Είναι η σύνδεση του ουρανού με τη γη.

Πως θα καταλάβω τα μηνύματα των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων; Των εφήβων που σχεδόν αρνούνται τα πάντα, δεν ακούν και δεν λογαριάζουν κανέναν; Αλίμονο, αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα αποδεχτούμε και δεν προσπαθήσουμε με το παράδειγμά μας να οδηγήσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά τα κατανοούμε και δεν συγκρουόμαστε μαζί τους. Τα αποδεχόμαστε όπως είναι και τα ανεχόμαστε. Θα έρθει η ώρα που μόνα τους θ’ απορρίψουν τις ακραίες συμπεριφορές και τον απύθμενο εγωισμό τους.

Ο καλός δάσκαλος και γονέας μοιράζεται το πρόβλημα με το μαθητή του ή το παιδί του. Είναι διακριτικός και μετέχει στο πρόβλημά του, συνεργάζεται μαζί του, το ενθαρρύνει. Έτσι επικοινωνεί εποικοδομητικά μαζί του.

Χρειάζεται λοιπόν διάλογος. Διάλογος ειλικρινής, με ανοιχτές καρδιές, με αναγνώριση των αδυναμιών και λαθών μας, με υπομονή και θυσιαστική αγάπη. Τότε η επικοινωνία είναι πραγματική. Και να γνωρίζετε πως η οποιαδήποτε προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Θα καρποφορήσει έστω και μετά την πάροδο αρκετού χρόνου
Κατεβάστε τη ομιλία σε μορφή βίντεο (δεξί κλικ –αποθήκευση προορισμού …)
Κατεβάστε τη ομιλία σε μορφή mp3Άλλες ομιλίες του κ. Κρουσταλλάκη στον Πατερικό Λόγο:
«Ο Γέρων Πορφύριος ως Παιδαγωγός της Οικογένειας και του Νέου Ανθρώπου»

«Γονείς και παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία»

«Υπεραγία Θεοτόκος, θαύμα θαυμάτων»

Σάββατο 2 Απριλίου 2011

π. Θεόδωρος Ζήσης, "Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η σημασία τους", βιντεοσκοπημένη ομιλία


Σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στο Συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κατερίνης, ο π. Θεόδωρος Ζήσης ,καθηγητής του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στο Α.Π.Θ. ανέπτυξε το θέμα «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η σημασία τους».
Ο ομιλητής ξεκίνησε το θέμα του με την εννοιολογική διακρίβωση του όρου Πατέρες. Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον πνευματικό κόσμο (αγγέλους) και μετά τον υλικό. Ο άνθρωπος ως μεικτό ον πλάστηκε στη συνέχεια. Ο κάθε άνθρωπος γεννάται φυσικά από τους γονείς και πνευματικά από τους πνευματικούς Πατέρες λόγω της πτώσης του. Οι πνευματικοί γονείς λοιπόν του ανθρώπου είναι οι Πατέρες που σύμφωνα με την επιστήμη της Πατρολογίας πρέπει να έχουν αφήσει συγγράμματα .Υπάρχουν όμως και οι χωρίς μόρφωση κοσμική ,θεοφώτιστοι και θεοδίδακτοι όπως ο άγιος Αντώνιος- ο πατήρ των Πατέρων. Η αγιότητα του βίου τους και η ορθόδοξη διδασκαλία τους αποτελούν τα κύρια γνωρίσματά τους.
Υπάρχει μία αντιδικία μεταξύ των δυτικών ως προς τα χρονικά όρια της ζωής των Πατέρων. Οι προτεστάντες π.χ. δέχονται όσους έζησαν κοντά στα χρόνια της Καινής Διαθήκης το πολύ μέχρι τον Ε αιώνα αλλά φυσικά δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τους μετέπειτα όπως τον Γρηγόριο τον Παλαμά ή τον Νικόδημο τον Αγιορείτη καθώς και τον επίσης σύγχρονο άγιο Νεκτάριο.
Η ζωή και το έργο τους ,τους καθιστούν διαχρονικά σπουδαίους έστω αν κατά καιρούς αγνοήθηκαν ή και αμφισβητήθηκαν κι από εκκλησιαστικούς κύκλους .Η άνθιση κι η επιστροφή τους ιδιαίτερα στη Θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης και στο Άγιο Όρος σηματοδοτείται στα μέσα του 20ου αιώνα και τα τελευταία χρόνια αναγεννάται η Πατρολογία στη Ρωσία. Θεωρώντας τους η Εκκλησία εκτός από αγίους, αληθινούς καθηγητές τους τιμά με ακολουθίες, ύμνους και εικόνες. Θεωρούνται οι συνεχιστές των αποστόλων.

Το τελευταίο είναι ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία των Πατέρων-η συνέχεια του αποστολικού κηρύγματος, που οδηγεί στην κλίση προς τον Θεό δια της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Η θέωση κατά χάρη κατατείνει προς την αληθινή παιδεία που αποτελείται από σοφία κι όχι μόνο από γνώση. Χωρίς καθαρότητα οι επιστήμες οδηγούν στη μωρία διαφορετικά φωτίζουν τον ανθρώπινο νου.ω Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο οι νέοι θεολόγοι να μην είναι απαράσκευοι για να μην αποκλίνουν κατά τη διδασκαλία τους. Βασικό ακόμη στοιχείο είναι η διαμόρφωση των δογμάτων που γίνονται αποδεκτά κι από λογίους. Δεν μπορεί βέβαια κανείς να παραβλέψει την προσφορά τους στη διαμόρφωση της θείας λειτουργίας ,ακολουθιών και του συνοδικού συστήματος της Εκκλησίας .Ιδιαίτερα για τους Έλληνες η τιμή είναι μεγάλη διότι τα συγγράμματά τους γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα.

Πηγή: «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» τοπική εφημερίδα

Κατεβάστε την ομιλία σε βίντεο από εδώ:
http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Thedoros_Zhshs/Oi_Pateres_tis_Ekklisias.avi


Κατεβάστε την ομιλία σε mp3 από εδώ:
http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Thedoros_Zhshs/Oi_Pateres_tis_Ekklisias.mp3