Τρίτη 27 Απριλίου 2010

«Ο μη πιστεύων κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας άπιστος έστιν»

«Ο μη πιστεύων κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας άπιστος έστιν»


(Αποσπάσματα από τον ένθρονιστήριον λόγον του Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου, 1974)

*****

Εκείνοι που ομιλούν πληθωρικά περί αγάπης νο θεύουν το περιεχόμενο της για να περιπτυχθούν όλους τους αιρετικούς όλων των αποχρώσεων. Είναι τόσο ψεύτικη αυτή η αγάπη όσο και τα ψεύτικα λουλούδια....

*****

* Η Εκκλησία του Χριστού είναι Καθολική με την έννοιαν, ότι κατέχει όλο το πλήρωμα της αληθείας και της χάριτος διά τον φωτισμόν και την απολύτρωσιν του κόσμου και επί πλέον είναι Καθολική με την έννοιαν ότι «δυνάμει» τείνει, όχι να κατακτήση, αλλά να αγιάση τον κόσμον. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και ημείς μέ λη εκ μέρους συνδεόμενοι διά της κοινής πίστεως «εν τω συνδέσμω της αγάπης».

* Όσο περισσότερο αγιάζομε ο καθένας τον εαυτόν μας, τόσο περισσότερο αγιάζεται το σώμα της Εκκλησίας και κατά τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, διότι κατά τον θείον της χαρακτήρα είναι τόσον αγία όσον και ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Η Ιστορία της Εκκλησίας είναι ιστορία αγώνος εξαγιασμού των πιστών της.

* Όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά, αγαπούν εν αληθεία· όσοι δεν πιστεύουν αληθινά, αγαπούν εν υποκρίσει. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε όλους και επιθυμούμε να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Έτσι μας δίδαξε «ο Θεός της αγάπης» έτσι αναπαύεται η συνείδησίς μας. Δεν εχθραινόμεθα προς τους ανθρώπους εξ αιτίας της αιρέσεως η της απιστίας των, αλλά και δεν θα αγαπήσωμεν ποτέ την απιστίαν η την αίρεσιν χάριν των ανθρώπων, διότι θα αποξενωθούμε από τον Θεόν.

* Ο Θεός διοχετεύει τη δύναμη της αγάπης Του, όταν προσκυνήται «εν Πνεύματι και αληθεία».

* Εκείνοι που ομιλούν πληθωρικά περί αγάπης νοθεύουν το περιεχόμενό της για να περιπτυχθούν όλους τους αιρετικούς όλων των αποχρώσεων. Είναι τόσο ψεύτικη αυτή η αγάπη όσο και τα ψεύτικα λουλούδια....

* Λέγουν να ενωθούμε οι Ορθόδοξοι με τους Ρωμαιοκαθολικούς και εν συνεχεία με τους Προτεστάντας και με όλες τις γνωστές και άγνωστες αιρέσεις που επενόησε ο Διάβολος εν ονόματι τού Χριστιανισμού. Και αφού ενωθούν όλοι οι Χριστιανοί ανεξαιρέτως μεταξύ των, κατόπιν να ενωθούν και με τους Μωαμεθανούς, τους Ιουδαίους, κατ' επέκτασι με τους Βουδδιστάς, Βραχμανιστάς, Σιντοϊστάς και με όλες γενικά τις θρησκείες της υφηλίου.

Αυτή η παναιρετική αλχημεία επιχειρείται διά του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο όρος νομίζομε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρόκειται περί Παγκοσμίου Συμβουλίου Εθελοθρησκειών. Ο μοναδικός θεός ο όποιος θα διεκδικήση εκεί φόρον λατρείας θα είναι ο εκπεσών Εωσφόρος, ο οποίος διά του απεσταλμένου του μεταξύ των ανθρώπων Αντιχρίστου θα επιχείρηση να υποκαταστήση την πίστη και τη λατρεία στον αληθινό Θεό. Για τον Οικουμενισμό δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, τελείως απαράδεκτο είναι γιά τους συνεπείς οικουμενιστάς το δόγμα τού Τριαδικού Θεού.

Είναι γνωστό ότι ο σατανοκίνητος Σιωνισμός συντονίζει δύο επίβουλες ενέργειες εντός και εκτός της Εκκλησίας που αποβλέπουν σε ένα και μοναδικό σκοπό, στην άλωση του φρουρίου που λέγεται Ορθοδοξία.

Παπικοί, Προτεστάνται, Χιλιασταί, Μασώνοι, Ενωτικοί, Οικουμενισταί, και κάθε άλλη «ρίζα πικρίας», όλοι αυτοί «μίαν γνώμην έχουσι, και την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών τω θηρίω διδόασιν. Ούτοι μετά του Αρνίου πολεμήσουσι, και το Αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος κυρίων εστί και Βασιλεύς βασιλέων, και οι μετ' αυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί» (Άποκ. 17, 13).

* Φρονούμεν ότι η Ορθοδοξία δεν έχει καμμία θέση ανάμεσα σ' αυτό το συνονθύλευμα των πλανών και των αιρέσεων. Αυτό το δόλιο «οικουμενικό» κατασκεύασμα δεν αποσκοπεί στην αναζήτηση της αληθείας, αλλά κατά τον π. Χαράλαμπον Βασιλόπουλον «είναι ένα ανακάτεμα αφανισμού της Αλήθειας. Είναι μία προσπάθεια όχι να βρουν την αλήθεια οι πλανεμένοι, αλλά να την χάσουν και εκείνοι που την έχουν, εκείνοι δηλαδή που πιστεύουν στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».

«Μη πλανώμεθα. Μεταξύ Ορθοδοξίας και ετεροδοξίας χάσμα μέγα έστήρικται», τονίζει ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Θεοδώρου.

Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Βίντεο-ντοκιμαντέρ με την ιστορία της μονής, την ζωή των μοναχών, και απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού


Μορφή αρχείου:avi

Mέγεθος: 184Mb

Κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/I.M.Vatopaidiou.avi
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.

Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ἱδρύθηκε τὸν 4ο αἰ. ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο καὶ μετὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἐρήμωσή της στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰ. ἀνακαινίσθηκε ἀπὸ τοὺς τρεῖς νέους κτίτορες Νικόλαο, Ἀθανάσιο καὶ Ἀντώνιο. Στὴν μακραίωνη πορεία της ἀναδείχθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας βιώνοντας τὸν ἡσυχασμό, ἀναδεικνύοντας πλῆθος ἁγίων καί παράλληλα ἐπιτελώντας πλούσιο ἱεραποστολικὸ ἔργο ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.

Ἡ συμβολή τῆς Μονῆς στὸ Γένος κατὰ τὴν ὑπερχιλιετὴ ἱστορία της ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἡ Μονὴ ἵδρυσε τὸ 1749 τὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, ποὺ ὡς γνωστὸν ὑπῆρξε τὸ σημαντικότερο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα γιὰ τὸ ὑπόδουλο Γένος καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν μεγάλες προσωπικότητες, ὅπως ὁ ἰσαπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-λός, ὁ Ρήγας Φερραῖος καὶ πολλοὶ διδάσκαλοι τοῦ Γένους.

Ἡ Μονὴ στήριξε μὲ μεγάλα οἰκονομικὰ ποσὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πρῶτος ὁ βατοπαιδινὸς μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως καὶ Βατοπαιδίου Γρηγόριος εὐλόγησε τὴν σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Ὑψηλάντη στὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες καὶ πρόσφερε ὑπὲρ τῆς Ἐπαναστάσεως μισὸ ἑκατομμύριο γρόσια. Ἐπίσης ἡ Μονὴ συνέβαλε στὴν ἐπανίδρυση τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐνῶ ἀνέλαβε τὴν ἀνέγερση στὴν Κωνσταντινούπολη τῆς Σχολῆς τῶν Γλωσσῶν καὶ ἐνίσχυσε οἰκονομικὰ τὰ περισσότερα Ἐκπαιδευτήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Πυρά Γέροντος Μωϋσέως Αγιορείτου κατευθυνόμενα προς Γιανναρά

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Χ. Γιανναράς υπό των θεολόγων ονομάζεται φιλόσοφος και υπό των φιλοσόφων θεολόγος. Από ετών στα κείμενά του έχει μία συνεχή και ακατάπαυστη γκρίνια. Παλαιότερα είχα γράψει ένα μικρό άρθρο «η θεολογία τής γκρίνιας».


Αυτής τής θεολογίας σίγουρα είναι γενάρχης η και τής άλλης «του έρωτος», για την οποία είχε χαρακτηρισθεί από τον μακαριστό Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη νεονικολαϊστής.

Ο κ. Χ. Γ. στα πλαίσια αυτής του τής «θεολογίας» αρέσκεται να ειρωνεύεται, να υβρίζει, να κατηγορεί, να κατακρίνει και να καταδικάζει· Πατριαρχεία, Αρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, ενορίες, Ιερές Μονές, Κυβερνήσεις, συστήματα, πρόσωπα και πράγματα.

Ποιός είναι; Τι είναι; Εν ποία εξουσία κατακεραυνώνει τους πάντες και τα πάντα συνεχώς; Πρόκειται για παντογνώστη, πανεπιστήμονα, εισαγγελέα, εκτιμητή, επιτιμητή, ψυχολόγο, ψυχαναλυτή και ψυχοανατόμο; Δύναται να έχει άνετα αυστηρό λόγο επί παντός επιστητού; Μήπως αυτά, που κατηγορεί είναι εσωτερικές του προβολές;

Αυτές τις σκέψεις έκανα με αφορμή ένα άρθρο του της 14.3.2010 στην Κυριακάτικη, αθηναϊκή εφημερίδα «Καθημερινή» υπό τον τίτλο «η σιωπή των ταγών», με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για μία αγιορείτικη μονή και τους εκατό μοναχούς της.

Επιτρέπονται τέτοιες εκφράσεις και μάλιστα τόσο άστοχες από ένα πανεπιστημιακό διδάσκαλο; Είναι αυτό ήθος θεολόγου και ύφος φιλοσόφου;

Γιατί, αλήθεια, τόση σκληρότητα σε μία ιστορική, μεγάλη και ανθούσα μονή; Βοηθά έτσι τόν αγιορείτικο μοναχισμό; Μήπως γκρεμίζει, σκανδαλίζει και μεροληπτεί εμπαθώς; Ποιές είναι οι πηγές του; Η ενημέρωσή του είναι μάλλον λανθασμένη.

Εκτός αν βασίζεται σε υπερβολές τής τηλοψίας. Είχε μία κάποτε επαφή με τη μονή Βατοπαιδίου, ώστε υπεύθυνα να ενημερωθεί;

Έχει τεκμήρια και βεβαιώσεις γι᾽ αυτά, που εύκολα γράφει από το πυροβολείο – γραφείο του; Αναγκάζομαι, παρότι δεν το θέλω, χάρη των αναγνωστών, να αναφέρω λίγα από τα βαρειά, που αναφέρει στο άρθρο του, για τους Βατοπαιδινούς μοναχούς: θλιβεροί, κάπηλοι, εξευτελιστές, άσχετοι, αποεκκλησιοποιημένοι, αήθεις, χρηματίζοντες πρόσωπα, εξαγοράζοντες πατριαρχεία, ευσεβιστές, μοχθηροί, δαιμονικοί οιηματίες, κυρτωμένοι κακόμοιροι, γυναικώδεις αιδήμονες, μαριονέτες, χρηματολάγνοι, ατσίδες…

Ολίγη αιδώς δεν βλάπτει ποτέ. Μπορεί κάποιος να έχει την όποια διαφορετική γνώμη, είναι δικαίωμά του, αλλά δεν μπορεί να υβρίζει τόσο εύκολα και τόσο βαρειά.

Έτσι θα λυθεί η σιωπή των ταγών; Οι ταγοί ήδη απάντησαν, άλλο αν δεν αρέσει σε όλους η απάντηση. Τελικά μήπως ο κ. Χ. Γ. έχει μεγάλη ιδέα, για τον εαυτό του;

Θεωρεί ότι μπορεί να νουθετεί, διορθώνει, αποδοκιμάζει και κατευθύνει Πατριάρχες, Επισκόπους και ηγουμένους. Πότε οι ως άνω θα επιτιμήσουν τον πολύ κ. Χ.Γ., που μόνο κακό κάνει με τις διάφορες αντιορθόδοξες θεωρίες του και μάλιστα στους νέους μας;

Είναι ήθος και ύφος αυτό καθηγητού τής θεολογίας; Ακόμη και αν έχει κάποιος τις όποιες αντιρρήσεις, επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πεζοδρομιακή γλώσσα με τόση μοχθηρία και απαξίωση;

Εκατό μοναχούς να τους ρίξουμε στον γκρεμό, για να φέρουμε τη νεόκοπη γιανναρική «θεολογίαν» τής «γκρίνιας» και του «έρωτος» στο Άγιον Όρος;

Η Ι. Μονή Βατοπαιδίου σηκώνει τον Σταυρό της. Εμείς οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι αγωνίζεται στη μετάνοια, την ταπείνωση, την αυτογνωσία και την αυτοκριτική.

Παραδέχεται ειλικρινά κάποιους τυχόν λανθασμένους χειρισμούς, ορισμένες υπερβολές και παρασυρμούς. Το ήδη ανακαινιστικό, εκδοτικό και πνευματικό της έργο είναι γνωστό, πλούσιο και σημαντικό.

Γνωρίζουμε ότι κατηγορηθήκαμε γι᾽ αυτή τη συνηγορία μας. Ένα πρόβλημα δεν πιστεύουμε ότι λύνεται με γρήγορες, επιπόλαιες και βιαστικές καταδίκες.

Σ΄ ένα πρόβλημα ενός φαίνεται ο βαθμός φιλαδελφίας του άλλου, τής ανεκτικότητος, τής προσήνειας και τής επιλύσεώς του με φόβο Θεού.
Μία εκατονταμελή αδελφότητα με εκλεκτούς μοναχούς δεν τη ρίχνουμε στη θάλασσα, για να ικανοποιήσουμε προσωπικές ιδέες και σχέδια εμπαθείας.

Αγαπητέ κύριε Χρήστο Γιανναρά, τα πιο πολλά έτη τής ζωής μας τα ζήσαμε. Καλό είναι τώρα να στραφούμε εντός μας.
Αφήστε τις βαρείες κατηγορίες, για χρηματισμό Πατριαρχείων, παρασυρμό Επισκόπων και Ηγουμένων. Όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας.
Ξανασκεφθείτε τα λεγόμενα κάποιων ίσως μισαδέλφων πληροφοριοδοτών σας, για στοιχεία τής προσωπικής ζωής μοναχών και για τη «σιωπή» των ταγών…

Πηγή: Romfea.gr

Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ - ομιλίες για την πνευματική ζωήΟμιλίες του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού για την πνευματική ζωή από τον Ρ.Σ. της Πειραϊκής Εκκλησίας στην εκπομπή «Αθωνική Μαρτυρία».

Μορφή αρχείων: mp3

Μέγεθος: 400 Mb

Κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/gerwn_Iwsif_Vatopaidinos.rarπερισσότερες ομιλίες του γέροντα σε αρχεία torrents μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

http://www.paterikoslogos.com/viewtopic.php?f=10&t=95&sid=c710520cf15042648dcb0345f91bed92


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ( 1.7.1921 – 1.7.2009 )

Γέροντας Ιωσήφ. Ασημος κατά κόσμον. Γεννήθηκε στην Δρούσια, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου της νήσου των Αγίων, την 1η Ιουλίου 1921. Η μητέρα του Ευγενία γέννησε όταν ήταν εφτά μηνών το μικρό παιδί της στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων της Γιόλου, την ημέρα της εορτής των Αγίων. Η μητέρα του νόμισε ότι το παιδί ήταν νεκρό, και όμως έζησε. Το βρέφος έλαβε κατά την βάπτιση το όνομα Σωκράτης.

Ο μικρός Σωκράτης μεγάλωσε κοντά στους αγρότες γονείς του ζώντας από μικρός την σκληρή ζωή. Μόλις κατόρθωσε να τελειώσει την τετάρτη τάξη του Δημοτικού, γιατί ήταν απαραίτητος στις αγροτικές εργασίες. Μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια παρέμενε στο χωριό του.

Το 1936 μετά από θεϊκή κλήση προσήλθε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με τις ευχές των γονέων του. Εκεί εκάρη ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σωφρόνιος. Παρέμεινε 10 χρόνια στην Μονή και με την παρότρυνση και ευλογία του Γέροντος Κυπριανού, πνευματικού της Μονής, εγκαταβίωσε στο Άγιον Όρος μετά από μία σύντομη επίσκεψη στους Αγίους Τόπους.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ» ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Α' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

22-23-24 Οκτωβρίου 2004 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
H Πειραϊκή Εκκλησία παρουσίασε σε σειρά εκπομπών της το διορθόδοξο επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους σε συνεργασία με το κέντρο Ελληνικού και Ορθοδόξου Πολιτισμού.Κατεβάστε από εδώ: http://www.paterikoslogos.com/avraam/gerwn_Iwsif_Hsyxastis_Filokaliki_empeiria.rar

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1898- 1959), άνθρωπος της νήψης , της νοεράς προσευχής και των μεγάλων ασκητικών αγώνων, έζησε σε μια περίοδο παρακμής του αγιορείτικου αλλά και γενικότερα του ορθόδοξου μοναχισμού. Ο Γέροντας εισήγαγε ξανά, με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του, την διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον αγιορείτικο μοναχισμό. Μετά από την εναρκτήρια εισήγηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Εφραίμ, ακολούθησαν οκτώ συνεδρίες, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν θέματα αναφερόμενα στην ζωή, την διδασκαλία και το έργο του Γέροντα Ιωσήφ, και επισημάνθηκε η αποφασιστική συμβολή του στην ανάκαμψη του αγιορειτικού μοναχισμού. Σημειώθηκε μάλιστα ότι η ανάκαμψη αυτή σηματοδοτήθηκε με νέα ησυχαστική ανακαίνιση, που δημιουργεί ουσιαστικές ελπίδες για ολόκληρο τον ορθόδοξο μοναχισμό και την ζωή της Εκκλησίας. Τις τριάντα εισηγήσεις του Συνεδρίου παρουσίασαν Μητροπολίτες, Καθηγούμενοι Ιερών Μονών, Γέροντες του Αγίου Όρους και καθηγητές Πανεπιστημίου.

Τρίτη 20 Απριλίου 2010

γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή - «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας»

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας».του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή .
Μορφή αρχείων: Mp3

Μέγεθος: 656 Mb

Κατεβάστε τις εκπομπές από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/gerwn_Iwsif_Hsyxastis.rarΣάββατο 17 Απριλίου 2010

π. Σάββας Αγιορείτης, "Το φάρμακο της πίστεως", βιντεοσκοπημένη ομιλία

Πρόσφατη βιντεοσκοπημένη ομιλία του γέροντα με θέμα «Το φάρμακο της πίστεως»


Η ομιλία έγινε στο πνευματικό κέντρο του ι. ν. Αγίου Κωνσταντίνου Ιπποδρομίου στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή του Θωμά.

Μορφή αρχείου: avi

Μέγεθος: 660 Mb

Κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Savvas_Agioreitis/P.SAVVAS_to_farmako_ths_pistews.avi
--------------------------------------------------------------------------------

"Τα πάθη", Βιντεοσκοπημένη ομιλία στη Σχολή Γονέων Κατερίνης

http://www.paterikoslogos.com/viewtopic.php?f=6&t=128&sid=8aec1aa56d325b6074588060c587690b


--------------------------------------------------------------------------------

Σειρά ηχογραφημένων ομιλιών του γέροντα σε μορφή mp3

http://www.paterikoslogos.com/viewtopic.php?f=8&t=259&sid=8aec1aa56d325b6074588060c587690b

Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

ομιλίες του π. Ιωάννη Ρωμανίδη (σε Mp3) . Αφιέρωμα στον Mέγα Θεολόγο και Ρωμηό του 20ου αιώνα.

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Ρωμανίδης (1927 - 2001), ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ορθόδοξους θεολόγους του 20ού αιώνα . Συνέβαλε όσο κανείς άλλος στoν επανευαγγελισμό της «ακαδημαϊκής θεολογίας» και μη, με την επιστροφή της στην γνησιότητα της αγιοπατερικής παραδόσεως.


Υποστήριζε τη σχέση Θεολογίας και ΆγιοΠνευματικής εμπειρίας και τους σταθμούς της πνευματικής πορείας των Αγίων: κάθαρση, φωτισμός, θέωση ως προϋπόθεση των Οικουμενικών Συνόδων και της αυθεντικής αποδοχής των, κάτι που έχει χαθεί στη Δύση, αλλά και στη Δυτικίζουσα δική μας θεολογική σκέψη.

Ως δεινός ερευνητής της Ιστορίας του ευσεβούς ημών Γένους των Ρωμαίων με το περισπούδαστον έργον του, «Ρωμαιοσύνη-Ρωμανία-Ρούμελη» έδωσε την χαριστική βολή στους πάσης φύσεως Νεογραικούς και Γραικύλους που προ και μετά την Άλωσιν καθώς και εις τους Νεωτέρους χρόνους (Επανάστασις του 1821 μέχρι και σήμερον) απεργάζωνται την πνευματικήν δουλείαν εις τους εκτός Ρωμηοσύνης ποικιλωνύμους εχθρούς...Θερμά ευχαριστώ τον αδελφό εν Χριστώ, Βασίλη από την Βέροια που μας παραχώρισε τις παρακάτω ομιλίες του π. Ι. Ρωμανίδη τις οποίες και ανεβάζω.01. π.ΙΩΑΝ.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ (14-1-1983) έως

19. ΙΓ΄π.ΙΩΑΝ.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ και

20.ΣΧΕΣΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (26-3-1991)κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.I.Rwmanidis/p.I.Rwmanidis.zipAπόσπασμα από ομιλία του πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, που έγινε εκ μέρους του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

“Σαρακοστή, πορεία συνάντησης με τον Αναστημένο Χριστό”. Συζήτηση με τον π. Ανανία Κουστένη

To βίντεο είναι από την τηλεοπτική εκπομπή «Αρχονταρίκι» του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνατίου που μεταδίδεται κάθε Κυριακή από την ΕΤ1.


Η συζήτηση με τον Αρχιμ. Ανανία Κουστένη έγινε στις 01/03/2009 με θέμα: “Σαρακοστή, πορεία συνάντησης με τον Αναστημένο Χριστό”.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Ananias_Koustenis/p.Ananias_Koustenis.wmv

Σάββατο 10 Απριλίου 2010

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - "Ο βίος του" B΄ μέρος, ηχητικό

Ο Ασυρματιστής του Στρατού και του Θεού


Έκδοση του κέντρου ενότητος και μελέτης -προβολής των αξιών μας "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη".Ο 2ος από τους 2 συνολικά ψηφιακούς δίσκους. O 1ος (http://www.paterikoslogos.com/viewtopic.php?f=6&t=382) περιέχει οπτικοακουστικό υλικό και ο 2ος ηχητικό υλικό.

Ανεβάζω τον 2ο δίσκο σε μορφή MP3. Το αρχείο έχει μέγεθος περίπου 445 Mb.κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Paisios/p.Paisios_B_Meros.zip

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - "Ο βίος του" Α΄ μέρος

Ο Ασυρματιστής του Στρατού και του Θεού


Έκδοση του κέντρου ενότητος και μελέτης -προβολής των αξιών μας "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη".Ο 1ος από τους 2 συνολικά ψηφιακούς δίσκους. O 1ος περιέχει οπτικοακουστικό υλικό και ο 2ος ηχητικό υλικό.


Ανεβάζω τον 1ο δίσκο σε μορφή AVI. Το αρχείο έχει μέγεθος περίπου 2 Gb.


Είπε ο Γέροντας Παΐσιος: "Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνος σας στην προσευχή, γιατί αυτή θα σας κρατάει σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής.Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής,είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγγαρεία.Η προσευχή για να εισακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός πάντοτε ακούει την προσευχή του ανθρώπου, που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, γιατί θερμαίνει την ψυχή και την προετοιμάζει".

κατεβάστε από εδώ:
http://www.paterikoslogos.com/avraam/p.Paisios/geron_Paisios_Agioreitis.avi

Σάββατο 3 Απριλίου 2010

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (MP3)π. Σάββας: Σχολιασμός σέ ἀντίστοιχη ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ. Μακρῆ (18-5-2008).


Πηγή: http://hristospanagia.blogspot.com/2010/04/mp3_03.html

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ

Οταν το 1994 πήγαινα για δεύτερη φορά στα Ιεροσόλυμα, φρόντισα να συμπέσει με το Πάσχα των Ορθοδόξων, ώστε προσωπικά να λύσω το μυστήριο με το "΄Αγιο Φως". ΄Οχι ότι δεν πίστευα στο Χριστό, αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται τέτοια πράγματα, μπροστά στα μάτια σου, στην εποχή μας!


΄Οπως και σήμερα πολλοί, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει το ΄Αγιο Φως! Για να το αποδείξω μάλιστα είχα μαζί μου και μία βιντεοκάμερα. Ο Θεός επέτρεψε να δω αυτά που εδώ περιγράφω και κάποια άλλα να τα δεί η κάμερα!

Μου ήταν αδύνατον να τα κρατήσω μόνον για μένα και θέλησα να τα μοιραστώ μαζί σας...Ήταν Μέγα Σάββατο μεσημέρι του 1994 περί τις 2 μ.μ.

Μετά από μια ατέλειωτη αναμονή όλο το πρωινό, τέλος η πομπή με τον Πατριάρχη πέρασε προς τον Π.Τ. αρκετά συνεργεία άναψαν προβολείς για να κάνουν καλύτερη λήψη αλλά ο κόσμος μόνο που δεν τους λιντσάρισε αφού όλοι πήγαν για να δουν το Φως και όχι τα φωτογραφικά φλας!!! Τελικά συμμορφώθηκαν στις φωνές του κόσμου και όλοι περίμεναν τη μεγάλη στιγμή.

Η αγωνία μου κορυφώθηκε αφού δεν ήξερα που να προσέξω περισσότερο και τι ακριβώς να περιμένω. Η σκέψη ότι είχα και την κάμερα μου έδωσε μια παρηγοριά. Τελικά κάποια στιγμή άκουσα ότι άρχισαν πολλοί να φωνάζουν θριαμβευτικά και να σφυρίζουν. Άνοιξα την κάμερα και είδα έναν καταιγισμό από φωτεινές αστραπές που αρχικά τις πέρασα για φλας αλλά αμέσως κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατοντάδες τόσα φλας συντονισμένα. Ταυτόχρονα αυτές οι αστραπές γενικεύτηκαν στο ναό ώστε να παιχνιδίζει το φως πάνω στους τοίχους ακόμη και στην οροφή του ναού...

Οι στιγμές ήταν μεγάλες. Ρίγη κατελάμβαναν το σώμα μου και προσπαθούσα να είμαι ψύχραιμος για να μην τρέμω. Μου αρκούσαν τα σπρωξίματα και οι αγκωνιές... Δευτερόλεπτα μετά μόλις που πρόλαβα να δω μια πορτοκαλιά πύρινη σφαίρα να βγαίνει από τα αριστερά του τάφου (όπως κοιτούσα) και σαν φωτοβολίδα να φεύγει προς τα πάνω με όχι γρήγορο ρυθμό...(ίσως αερόστατου!) Βιαστικά κατευθύνω την κάμερα προς τα εκεί. Πρόλαβα να πάρω την τελική φάση λίγο πριν σβήσει επάνω στο γυναικωνίτη όπου βρέθηκαν, αυτόματα, άνθρωποι να κρατάνε αναμμένες λαμπάδες!

Σε λίγο ο Πατριάρχης βγήκε από το κουβούκλιο και άναψε τις πρώτες λαμπάδες. Τι ήταν αυτό Θεέ μου, λαμπάδες ή πυρκαγιά; Νόμισα πως είχε πάρει ολόκληρος φωτιά. Σε λίγο πέρασε από κοντά μου και αδιαφορώντας για τη λήψη έσκυψα και άναψα τη λαμπάδα μου. Εκ των υστέρων έμαθα ότι σε διάφορα σημεία άναψαν θαυματουργικά λαμπάδες, μόνες τους έτσι ώστε σε ελάχιστο χρόνο να έχει μεταδοθεί η φλόγα παντού, ακόμη και έξω από το ναό. Δεν πέρασε πολλή ώρα και έβλεπες στο ναό κάτι φλόγες από κεριά, ένα μέτρο γιατί υπήρχαν πολλοί που είχαν ανάψει μέχρι και εκατό κεριά στη φούχτα τους.

Ευτυχώς υπήρχαν οι αστυνομικοί και με πυροσβεστηράκια έσβηναν από μακριά, τις προκλητικές φλόγες! Θα είχαμε πάρει φωτιά όλοι και κάποια στιγμή κινδύνεψα να χάσω και την κάμερα από τις φλόγες! Ακολούθησαν αρκετά λεπτά με φωνές και συγκίνηση απ όλο τον κόσμο αν και δεν το κρύβω ότι είχα αγωνία μήπως πάθουμε τίποτε από τις τόσες φλόγες. κορυφή

ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

Πράγματι τη δεύτερη χρονιά που βρέθηκα Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, ήμουν ιερέας Του και από τους πρώτους που βγήκαν το Μ. Σάββατο από την ωραία Πύλη κατευθυνόμενοι προς τον Πανάγιο Τάφο. Τότε έγινε κάτι που δεν ξανάγινε τα 12 τελευταία χρόνια που είχε φύλακας ο π. Παντελεήμων όπως αργότερα μου διηγήθηκε . Το Άγιο Φως άρχισε να παιχνιδίζει πάνω στους τοίχους χωρίς να περιμένει να φτάσει στον Π.Τ. ο Πατριάρχης! Έβλεπα με την εμπειρία του παλιού και ρωτούσα τους διπλανούς μου ιερείς, αν το βλέπουν. Έλεγαν απορημένοι πως αυτό πρέπει να είναι το Άγιο Φώς...

Όταν όμως μπήκε μέσα στον Τάφο και ο Πατριάρχης (Διόδωρος ο Γ΄)τότε το Φως δυνάμωσε και ολόκληρος ο Ναός της Αναστάσεως λούστηκε από την ακτινοβολία του. Τι άρρητη αγαλλίαση Θεέ μου ήταν εκείνη, όταν μετά από αρκετή ώρα μπήκα στο ιερό να χαιρετήσω τον Πατριάρχη όπως έκαναν όλοι, εκείνος καθόταν συγκλονισμένος στο θρόνο του, τρέμοντας και κλαίγοντας με αναφιλητά, σαν μικρό παιδί (που το είχαν ίσως δείρει και επιπλήξει έντονα!).

Πώς θα είμαστε Κύριε στην ουράνια βασιλεία σου; Οταν εδω μας δίνεις ανείπωτες χαρές παρά την αναξιότητά μας... Θέλουν μερικοί να δούν θαύματα για να πιστέψουν. Δεν σκέφτονται αν είναι σε θέση να τα δούνε, αν θα αντέξει η καρδιά τους και δεν θα μείνουν επί τόπου! Έπρεπε να τα ζήσω και γω όλα αυτά για να καταλάβω (τρόπος του λέγειν!) σαν γιατρός τι σημαίνουν. Πράγματι τώρα μόνο κατάλαβα και σαν επιστήμονας της ψυχολογίας τι περίπου σημαίνει θαύμα.

Όταν βγήκαμε έξω και ρωτούσαμε ο ένας τον άλλο τί είδε, εγώ ο ίδιος δεν ήμουν σίγουρος τι είδα και έλεγα ότι ίσως το είδα το άγιο Φως αλλά ίσως και να μην το είδα! Έπρεπε να περάσουν ώρες πολλές και μέρες για να το συνειδητοποιήσω ότι είδα κάτι που δεν το βλέπει κανείς κάθε μέρα, γιατί είναι κάτι το εξαιρετικό και καταπληκτικό. κορυφή

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από τους πρώτους που την έδειξα ήταν η μητέρα μου και σε κάποια στιγμή την άφησα μόνη αφού εγώ ήξερα το περιεχόμενο... Σε λίγο με φώναξε για να δω κάτι το καταπληκτικό. Ξαναγυρίζω πίσω την ταινία και βλέπω μια πύρινη σφαίρα (σαν αυτή που είχα δεί από τα αριστερά) να βγαίνει από τα δεξιά του Π.Τ. και να γλύφει στην κυριολεξία τα κεφάλια του κόσμου κατευθυνόμενη προς την κοντινότερη κολώνα που έφεξε ολόκληρη μέχρι που να σβήσει. Γύρισα πολλές φορές την ταινία και δεν χόρταινα να το βλέπω. Για δεύτερη φορά έκπληξη για μένα και μεγαλύτερο θαύμα. Τρανή απόδείξη ότι όχι μόνο είδα το φως αλλά έχασα και πολλά άλλα που δεν είδα!!! Και το καταπληκτικότερο ότι δίπλα στην κολώνα αυτή στεκόταν αρκετοί από την ομάδα μας (ανάμεσα σ αυτούς και η αδερφή μου Αθηνά, οδοντίατρος, που είδε όμως τη δεύτερη πύρινη σφαίρα!) και κανένας δεν ανέφερε το γεγονός που θα έπρεπε όχι μόνο να το είχαν δει αλλά και να τρομάξουν μην καούν από τη φλόγα! Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!

Όταν αργότερα έδειξα την ταινία σε κάποιος θείους μου, είπε ένας απ αυτούς, ότι σίγουρα στην οροφή του ναού θα έχουν κάποια λέιζερ οι παπάδες... και δίνουν αυτό το αποτέλεσμα φωτοσκιάσεων!!! (Απόρησα λέγοντας ότι θα έπρεπε στα Ιεροσόλυμα να είχαν ανακαλύψει τα λέιζερ εδώ και εκατοντάδες χρόνια που συμβαίνει το φαινόμενο αυτό) Όταν βέβαια έφτασε η ταινία στο σημείο της πύρινης σφαίρας, δεν μπορούσαν να δώσουν καμιά μα καμιά εξήγηση... κορυφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ

Είναι ένα γαλαζόλευκο καθαρό φως σε ταινίες και λάμψεις που κινείται παιχνιδίζοντας στο περιβάλλον και τα αντικείμενα και δημιουργώντας μια ευχάριστη εντύπωση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο δεν γνωρίζεις με ποιά μορφή ακριβώς θα εμφανιστεί επειδή έχουμε και έκτακτες μορφές που εμφανίζεται όπως οι πύρινες σφαίρες που είδαμε και βιντεοσκοπήσαμε το 1994 πράγμα που δεν είδαμε την επόμενη χρονιά... Εκείνο που είναι σταθερό πάντοτε είναι

α) το ότι ανάβει η ακοίμητη κανδήλα πάνω στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και πολλές φορές και όλα τα κανδήλια που βρίσκονται πάνω από την είσοδο του Τάφου.

β) Ανάβουν λαμπάδες του πλήθους μόνες τους, σποραδικά και ακανόνιστα ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις και έξω από το ναό... (αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο είχα την τύχη να παρακολουθήσω το Πάσχα του '95, όταν σαν ιερομόναχος έλαβα μέρος στην τελετή του Αγίου φωτός και κρατούσα και ο ίδιος ψηλά τη λαμπάδα. Δεν άναψε όμως η δική μου, αλλά είδα με τα μάτια μου και ρίγησα, άλλες λαμπάδες μέσα στο πλήθος του κόσμου να ανάβουν σποραδικά, αφού για λίγο στην αρχή κάπνιζαν!)

γ) Αστραπές γαλαζόλευκες φωτίζουν τον αέρα για μερικά λεπτά συνέχεια που δημιουργούν ρίγη συγκινήσεως στους προσκυνητές.πατήρ Αντώνιος Στυλιανάκηςπερισσότερα στην προσωπική του ιστοσελίδα:

http://www.1821.grκατεβάστε το απόσπασμα από το βίντεο:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/To_Agio_Fos_Stylianakis.aviΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

Από την οδό του Μαρτυρίου στο Άγιο φώς της Αναστάσεως

Ιερουσαλήμ 2006
Η άνοδος του Σταυρού από το Πραιτώριο μέχρι το Φρικτό Γολγοθά, μέσω της Οδού του Μαρτυρίου.

Κατεβάστε από εδώ:

http://www.paterikoslogos.com/avraam/Ierousalim2006.avi

Είναι μεγάλος ο σταυρός σου; - Παρουσίαση


Παραπονιόμαστε για το σταυρό που σηκώνουμε.


αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός μας προετοιμάζει για

τον γκρεμό που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας* Όποιος και να είναι ο σταυρός μας, όποιος ο πόνος μας,

πάντα υπάρχει λιακάδα μετά τη βροχή.* ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΡΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ* ΝΑ ΕΜΑΣΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟ

 
κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ:
http://www.paterikoslogos.com/avraam/Stavros.pps